Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

TrakCare Lab Enterprise

Världens första affärssystem för laboratorier

Laboratorietjänsterna är en integrerad del av den kliniska processen, men de är kostsamma och måste användas med omdöme. Ökad effektivisering kan resultera i stora besparingar. Därför är det en klok investering att välja InterSystems TrakCare® Lab Enterprise, världens första och enda affärshanteringssystem för laboratorier.

TrakCare Lab Enterprise innehåller globala bästa metoder från framgångsrika implementeringar av laboratorieprogramvara i mer än 750 laboratorier i 22 länder med mer än 29 000 aktiva laboratorieanvändare och kan göra ditt laboratorium till ett informationsdrivet och uppkopplat företag.

£200M
Belopp som NHS skulle kunna spara per år med en effektivitetsförbättring på 1 %
40%
av laboratorietesterna är onödiga

TrakCare lab enterprise graph

Optimera de laboratorieprocesser som är viktigast för dig

Synlighet i dina processer

Med efterfrågan, kostnader, arbetsflöden, användning av utrustning och kvalitetsmått till hands kan du fatta mer välgrundade affärsbeslut.

Insikter för att standardisera, effektivisera och förbättra

TrakCare Lab Enterprise är ett viktigt ledningsverktyg för kontinuerlig förbättring. Använd den för att mäta ditt laboratoriums resultat och planera förbättringar eller förändringar.

Möjlighet att övervaka prestanda

Anta erkända metoder för strategisk resultatstyrning, t.ex. balanserade styrkort. Spåra viktiga nyckelindikatorer med inbyggda eller egengjorda instrumentpaneler.

Teknik du kan lita på

Dra nytta av InterSystems beprövade dataplattforms prestanda, interoperabilitet, tillförlitlighet och skalbarhet.

Snabb implementering

Du kan snabbt se fördelarna med ditt nya system. Förenkla dina implementeringar och minska riskerna med hjälp av förkonfigurationer för att uppfylla lokala krav, inbyggt stöd för nationell rapportering och mer än 650 fördefinierade testprotokoll.

doctor working on a laptop in her office

Viktiga funktioner i TrakCare Lab Enterprise

teal checkmark
Före analys: laboratoriebeställning, insamling av prover, mottagning och överföring av prover
teal checkmark
Analysstadiet: resultat, instrumentering, testprotokoll, hantering av reagens
teal checkmark
Efter analys: validering av resultat, publicering av resultat och förvaring av prover
teal checkmark
Laboratorieförfrågningar: bedömning av utestående arbete, förfrågan om patientens historia
teal checkmark
Hantering av blod och blodprodukter: lagernivåer, mottagning och bortskaffande, utfärdande och bearbetning av blodprodukter
teal checkmark
Hantering av provkvalitet: system för kvalitetskontroll, materialhantering, översyn av kvalitetskontrollen och spårbarhet av prov
Jeremy Ford, laboratorie-, forsknings- och teknikchef, Bumrungrad International Hospital, Bangkok

Arbeta smartare och skapa mer värde för din laboratorieverksamhet

TrakCare Plan Do Review diagram

Traditionell LIMS (Laboratory Information Management Systems) har utformats och implementerats med fokus på de centrala operativa funktionerna för att kunna driva en laboratorietjänst - begäran, resultat och rapportering. Men hur är det med att stödja arbetet med att granska verksamhetens prestanda och planera mer effektivt?

TrakCare Lab Enterprise ger dig möjlighet att fatta välgrundade beslut som skapar värde för din verksamhet och främjar kontinuerlig förbättring. Med omfattande driftsdata kan du omvandla information i nära realtid till kunskap som leder till bättre beslut.

Vad ger Lab Enterprise dig som andra inte gör?

Attribut

TRAKCARE LAB ENTERPRISE

LIMS

Stöd för integrering av orderkommunikation från tredje part
orange checkmark
orange checkmark
Mottagande och godkännande av prover
orange checkmark
orange checkmark
Inmatning av resultat, inklusive integrering med laboratorieutrustning
orange checkmark
orange checkmark
Klinisk kontroll
orange checkmark
orange checkmark
Framställning av läkarrapport
orange checkmark
orange checkmark
Ad-hoc-rapportering och statistisk analys av uppgifter
orange checkmark
orange checkmark
Integrerad orderkommunikation och publicering av resultat
orange checkmark

Fullständig synlighet för testning, inklusive alla förfaranden som inte är av resultattyp
orange checkmark

Granulär insyn i arbetsbelastning och kostnadsberäkning på patient-, förfrågnings- och testnivå
orange checkmark

Överensstämmelse med standardrutiner som registreras på ett öppet sätt under driften
orange checkmark

Automatiserad övervakning av användardefinierade KPI:er
orange checkmark

Integrerade underhållsjournaler för instrument och utrustning
orange checkmark

Integrerad patologisk patientjournal för externa användare av tjänsten
orange checkmark

PoCT integreras i patologin
orange checkmark

 

Additional Product Information