Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Villkor för informationsdelning

Skydda och säkra din information

Informationssäkerhet och sekretess är viktiga frågor för InterSystems när vi interagerar med våra kunder, partners eller andra parter. Därför har InterSystems inga konton på eller direkt tillgång till dina system eller miljöer. Det är viktigt att våra rådgivare på supporten, för alla våra produkter, samarbetar med dig för att förstå ditt problem och inte begär att få använda dina data eller se ditt system om det inte verkligen behövs för att lösa ett problem, vilket endast sker i de allra sällsyntaste fallen. Oftast handlar den information som vi behöver för att lösa ett problem om system- eller databasinställningar, felrapporter, felmeddelanden eller objektskriptkoder, snarare än själva datan. Om vi behöver se dina data eller produktens specifika funktion i dina system, kommer vi att arrangera en säker "över axeln"-åtkomst med dig, med hjälp av Webex eller något annat säkert skärmdelningsalternativ, med fokus på att aldrig ha oberoende eller direkt tillgång till dina system eller data. Vårt mål är att låta dig behålla din data, medan vi löser ditt problem.

Villkor för informationsdelning

Våra supportprocesser syftar till att underlätta dessa skyddade och säkra interaktioner med dig, genom följande villkor för informationsdelning, som gäller när du lämnar ut eller förmedlar information till InterSystems Corporation och dess dotterbolag ("InterSystems"). Dessa villkor för informationsdelning gör det möjligt för oss att skydda och underlätta de säkerhetsåtgärder som krävs för att uppfylla kraven på sekretess och dataskydd.

Följaktligen samtycker du till att:

"Din information" innebär all personlig eller konfidentiell information som du lämnar ut till InterSystems. Personlig information avser information som är relaterad till en identifierad eller identifierbar individ och kan omfatta: (1) Icke-offentlig personlig information, (2) Icke-offentlig information, (3) Personuppgifter och känsliga personuppgifter, (4) Personlig information, (5) Identifierbar personlig information, (6) Personligt identifierande information, (7) Skyddad hälsoinformation och (8) Känslig personlig information. "Konfidentiell information" avser konfidentiell information enligt något avtal med InterSystems, inklusive information som är affärs- eller upphovsrättsskyddad eller data från dina system (inklusive dina kunddata som inte är personlig information).

 • Du kommer endast att förse dina uppgifter till InterSystems, när det är absolut nödvändigt för de ändamål som är relevanta för de specifika produktstödstjänster som InterSystems tillhandahåller dig och i full överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd samt dessa villkor för informationsutbyte.
 • Du kommer endast att dela den minsta möjliga nödvändiga mängden information, som är relevant för de specifika produktsupporttjänster som InterSystems tillhandahåller dig, och du kommer att se till att InterSystems är behörig att ta emot din information. Du måste erhålla alla nödvändiga tillstånd och godkännanden.
 • Du kommer inte att be eller kräva att InterSystems behandlar din information på ett sätt som du inte själv skulle kunna göra enligt gällande lagar och förordningar, inklusive gällande lagar och förordningar om dataskydd, eller som skulle bryta mot dina avtalsförpliktelser rörande din information.
 • Du försäkrar och garanterar att du får behandla din information, antingen enligt avtal eller lag, på det sätt som du tillåter InterSystems att behandla din information som är relevant för de specifika tjänster som InterSystems tillhandahåller dig.
 • Du är ansvarig för att använda administrativa, fysiska och tekniska skyddsåtgärder vid varje tidpunkt under överföringen av din information till InterSystems för att bibehålla och säkerställa sekretessen, integriteten och säkerheten för din information, i enlighet med standarderna och kraven i tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd, fram till dess att din information tas emot av InterSystems.
 • Du kommer att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att äventyra säkerheten för din information under all delning med InterSystems och kommer att använda säkra och/eller krypterade kanaler för att kommunicera lösenord som används för åtkomst till din information, genom att använda ett kommunikationssätt som är separat och skilt från den säkra överföringen av din information och inte skicka lösenord eller åtkomsttoken i ett e-postmeddelande eller i ett åtgärdsmeddelande via WRC Direct eller iService (se nedan).
 • Du kommer att tillhandahålla filer och/eller material som innehåller dina uppgifter i samband med supportfrågor genom att använda följande administrativa förfaranden och skyddsåtgärder:
  • WRC Direct: När du får stöd från InterSystems Worldwide Response Center får du tillgång till WRC Direct på följande adress https://wrc.intersystems.comoch när du överför dina uppgifter aktiverar du alternativet "Elevated Security" (förhöjd säkerhet) för att påpeka förekomsten av skyddad information. Bilagor med "förhöjd säkerhet" aktiverad kommer endast att nås av InterSystems personal som är direkt involverad i ett supportärende.
  • iService:När du får produktsupport från InterSystems TrakCare Response Center kommer du åt iService på följande adress https://iservice.intersystems.com.
 • Under de flesta omständigheter när InterSystems tillhandahåller produktsupport och inte agerar som en affärspartner eller databehandlare, för de tillfällen då tillgången till eller användningen av din information innebär något annat:
  • I den mån du är ett "Supported Account" (understött konto) avseende InterSystems produkter och måste förse InterSystems med skyddad hälsoinformation i en form och på ett sätt som innebär att InterSystems agerar som en affärspartner, ska tillägget till Support Business Associate Agreementgälla och innan du överför din information ska du skicka in lämpligt formulär för Rules of Engagement till InterSystems. Med stödkonto avses slutanvändare, applikationspartner, implementeringspartner, lösningspartner, systemintegratör eller någon annan part som InterSystems interagerar med inom ramen för dessa villkor för informationsdelning.
  • I den mån du är en slutanvändare av InterSystems produkter och måste förse InterSystems med personuppgifter i en form och på ett sätt som innebär att InterSystems agerar som en databehandlare i Storbritannien/EU/EES ska tillägget till avtalet"End User Data Processing Agreement Addendum"tillämpas och innan du överför dina uppgifter ska du skicka in det lämpliga formuläret för "Rules of Engagement" till InterSystems.