Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Finansiella institutioner blir smarta i fråga om data (Fabric)

Celent

colorful points of light representing smart data fabric

Finansiella institutioner använder Smart Data Fabric-strategier för att bättre utnyttja data från hela företaget för att skapa avancerade insikter

Sammanfattning

Affärslinje- och teknikchefer på finansinstitut i grossistledet har olika utgångspunkter när de vill uppnå affärsresultat och vinna konkurrensfördelar, men data är en gemensam nämnare. I takt med att FI går från process- till plattformsdrivna organisationer har affärsfokus flyttats till kundupplevelsen. Denna förändring kräver att man behärskar och utnyttjar data för att få insikt på företagsnivå. Ledande finansinstitut vänder sig till Enterprise Data Fabrics, den senaste utvecklingen av datahanteringsmetoder, för att få hjälp.

Medan spänningen kring avancerad analys, datavetenskap och artificiell intelligens (AI) är påtaglig är enkel tillgång till data - var, när och av vem den behövs - ett pågående arbete. En bred blandning av datatyper och system och en historia av osammanhängande expansion av verksamheten som är gemensam för finansföretagen innebär att data förblir siloade på många plattformar, anpassade för mycket olika användningsområden.

Inom kapitalmarknaderna och inom banksektorn till exempel, innebär trender som övergången till handel med olika tillgångar hos både kapitalförvaltare (köpsidan) och banker/mäklare (säljsidan), krav på 360-graders kundvyer, det ständiga regelverket och en önskan om att förenkla arkitekturen att det är dags att ompröva tillvägagångssättet för datahantering och analys. En nyckelfråga för dagens FI är om en avvägning mellan kostnad och prestanda vid utformning av datainfrastrukturer - som kräver olika lösningar beroende på användningsfall - fortfarande är giltig.

Är det med andra ord fortfarande nödvändigt att ha olika datahanteringsplattformar eller centraliserade datalager beroende på användningsfall? Vad skulle hända om en enda datahanteringsplattform kunde tillgodose företagets behov av datahantering och analys, oavsett slutanvändare? Vilka innovationer skulle kunna frigöras om affärsanvändarna fick friare tillgång till data och datavärdskap? Celents forskning har visat att ledande finansinstitut på kapitalmarknaderna utforskar Data Fabric-metoder för att besvara dessa frågor.

Denna forskningsrapport syftar till att granska Data Fabric-metoder som gör det möjligt för finansinstitut att uppnå smartare dataförmåga, "informationsflytande" och en förenklad dataarkitektur. I artikeln diskuteras också hur ledande finansinstitut positionerar sin verksamhet för att lyckas med att använda högkvalitativa data och sammanhängande samarbete i hela företaget genom att använda "smarta" datafabrikmetoder.

Relaterade ämnen

Other Resources You Might Like