Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších.

Podmínky sdílení informací

Ochrana a zabezpečení vašich informací

Bezpečnost informací a ochrana soukromí jsou pro společnost InterSystems při interakci se zákazníky, partnery nebo jinými stranami na prvním místě. Za tímto účelem společnost InterSystems nevede účty ve vašich systémech nebo prostředích ani k nim nemá přímý přístup.důležité je, že naši poradci podpory pro všechny naše produkty s vámi budou spolupracovat, aby porozuměli vašemu problému, a nebudou požadovat použití vašich dat nebo nahlížení do vašeho systému, pokud to nebude skutečně nutné pro řešení problému, což se stává jen v nejvzácnějších případech.Informace, které potřebujeme k vyřešení problému, se většinou týkají nastavení systému nebo databáze, chybových hlášení nebo zobrazení nebo kódu objektového skriptu, nikoli samotných dat.pokud bychom potřebovali nahlédnout do vašich dat nebo konkrétního fungování produktu ve vašich systémech, domluvili bychom se s vámi na bezpečném přístupu "přes rameno" pomocí Webexu nebo jiné možnosti bezpečného sdílení obrazovky, přičemž se zaměřujeme na to, abychom nikdy neměli nezávislý nebo přímý přístup k vašim systémům nebo datům.Naším cílem je zachovat vaše data a zároveň vyřešit váš problém.

Podmínky sdílení informací

Naše procesy podpory produktů se snaží usnadnit tyto chráněné a bezpečné interakce s vámi prostřednictvím následujících podmínek sdílení informací, které platí, když sdílíte nebo sdělujete informace společnosti InterSystems Corporation a jejím dceřiným společnostem ("InterSystems"). Tyto Podmínky sdílení informací nám umožňují umožnit ochranu a usnadnit ochranná opatření nezbytná k řešení požadavků na důvěrnost a ochranu údajů.

V souladu s tím souhlasíte s tím, že:

"Vaše informace" znamenají jakékoli osobní údaje nebo důvěrné informace, které společnosti InterSystems sdělíte. Osobní údaje se týkají informací, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné osobě, a mohou zahrnovat: (1) neveřejné osobní údaje; (2) neveřejné informace; (3) osobní údaje a citlivé osobní údaje; (4) osobní informace; (5) osobně identifikovatelné informace; (6) osobně identifikovatelné informace; (7) chráněné zdravotní údaje a (8) citlivé osobní údaje. "Důvěrné informace" se vztahují na důvěrné informace podle jakékoli smlouvy se společností InterSystems, včetně informací, jako jsou obchodní nebo patentované informace nebo data z vašich systémů (včetně údajů o vašich zákaznících, které nejsou osobními údaji).

 • Své údaje poskytnete společnosti InterSystems pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné pro účely související s konkrétní podporou produktu, kterou vám společnost InterSystems poskytuje, a v plném souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně údajů a těmito podmínkami sdílení informací.
 • Poskytnete pouze minimální nezbytné množství vašich informací, které se vztahují ke konkrétní podpoře produktu, kterou vám společnost InterSystems poskytuje, a zajistíte, aby společnost InterSystems byla oprávněna přijímat vaše informace. Musíte získat všechny potřebné souhlasy a povolení.
 • Nebudete žádat ani požadovat, aby společnost InterSystems zpracovávala vaše informace způsobem, který byste podle platných zákonů a předpisů, včetně platných zákonů a předpisů o ochraně údajů, nemohli provést sami, nebo který by porušoval vaše smluvní závazky týkající se vašich informací.
 • Prohlašujete a zaručujete, že můžete zpracovávat Vaše informace, ať už na základě smlouvy nebo zákona, způsobem, kterým společnost InterSystems zmocníte ke zpracování Vašich informací relevantních pro konkrétní podporu produktu, kterou vám společnost InterSystems poskytuje.
 • Po celou dobu předávání vašich informací společnosti InterSystems budete odpovědní za používání administrativních, fyzických a technických ochranných opatření, abyste zachovali a zajistili důvěrnost, soukromí a bezpečnost vašich informací v souladu s normami a požadavky všech platných zákonů a předpisů o ochraně údajů, dokud vaše informace neobdrží společnost InterSystems.
 • Přijmete opatření, abyste zabránili ohrožení bezpečnosti vašich informací při jakémkoli sdílení se společností InterSystems, a budete používat bezpečné a/nebo šifrované kanály pro sdělování jakýchkoli hesel používaných pro přístup k vašim informacím, a to tak, že použijete způsob komunikace oddělený a odlišný od bezpečného přenosu vašich informací a nebudete posílat žádná hesla nebo přístupové tokeny v e-mailové zprávě nebo v akční zprávě prostřednictvím služby WRC Direct nebo iService (viz níže).
 • Soubory a/nebo materiály obsahující vaše informace související s otázkami podpory budete poskytovat pomocí následujících administrativních postupů a ochranných opatření:
  • WRC Direct: Při přijímání podpory od InterSystems Worldwide Response Center budete mít přístup k WRC Direct na adrese https://wrc.intersystems.com a při přenosu vašich informací povolíte možnost "Zvýšené zabezpečení", abyste zaznamenali přítomnost chráněných informací. K přílohám se zapnutou funkcí "Zvýšené zabezpečení" budou mít přístup pouze pracovníci společnosti InterSystems, kteří se přímo podílejí na případu podpory.
  • iService: Při přijímání podpory produktu od střediska InterSystems TrakCare Response Center získáte přístup k iService naadre sehttps://iservice.intersystems.com.
 • Ačkoli za většiny okolností při poskytování podpory produktů společnost InterSystems nejedná ani jako obchodní partner, ani jako zpracovatel údajů, v případech, kdy přístup k vašim údajům nebo jejich použití znamená něco jiného:
  • Pokud jste podporovaným účtem týkajícím se produktů InterSystems a musíte společnosti InterSystems poskytovat chráněné zdravotní informace ve formě a způsobem, který by znamenal, že společnost InterSystems jedná jako obchodní partner, použije se dodatek ke smlouvě o obchodním partnerovi v oblasti podpory a před předáním vašich informací předložíte společnosti InterSystems příslušný formulář s pravidly zapojení. Podporovaným účtem se rozumí koncový uživatel, aplikační partner, implementační partner, partner pro řešení, systémový integrátor nebo jakákoli strana, se kterou společnost InterSystems komunikuje v kontextu těchto podmínek sdílení informací.
  • Pokud jste koncovým uživatelem produktů společnosti InterSystems a musíte společnosti InterSystems poskytnout osobní údaje ve formě a způsobem, který by znamenal, že společnost InterSystems jedná jako zpracovatel údajů ve Spojeném království/Evropském hospodářském prostoru, použije se dodatek ke smlouvě o zpracování údajů koncového uživatele a před předáním vašich informací předložíte společnosti InterSystems příslušný formulář Pravidla zapojení.

Mezinárodní přenosy dat

Pro řešení vzácných případů, kdy by podporovaný účet, který je buď správcem, nebo zpracovatelem údajů v EU, potřeboval poskytnout osobní údaje společnosti InterSystems a společnost InterSystems by potřebovala zapojit další části společnosti InterSystems, které nesídlí v EU, společnost InterSystems zavedla standardní smluvní doložky uvnitř subjektu, aby umožnila našim subjektům v EU legálně předávat osobní údaje našim subjektům mimo EU:

Usnadnění omezeného předávání osobních údajů podle britských zákonů o ochraně údajů ze Spojeného království do třetí země, která není odpovídající: